کندوی شیردار

بومی سازی:کندوی شیردار!

در این کندو، شیرهایی قرار دارد که به صورت خودکار عسل را از کندو خارج می کند. این قابلیت باعث می شود تا در جمع آوری عسل موم یا زنبور عسل از بین نرود.

ادامه مطلب