موفقیت در رشته غیر تخصصی: یونس ژائله

ممکن است موفقیت ما در زمینه ای باشد که به رشته تحصیلی ما هیچ ربطی ندارد. برای نمونه یونس ژائله در رشته بیهوشی تحصیل کرده است اما موسس شرکت شیرین عسل است.

ادامه مطلب