ای کاش، چراغ راهنمایی جدید

ای کاش، چراغ راهنمایی جدید

چرا بعد از این همه سال کسی کار چراغ راهنمایی را برعکس نمی کند؟ یعنی به جای اینکه چراغ برای ماشین هایی که می خواهند وارد چهارراه بشوند سبز شود، چراغ برای کسانی که از یک خروجی می خواهند خارج شوند، سبز شود!

ادامه مطلب